رنگ گیمسا

به افتخار آقای رومانوسکی romanowskyرنگ رایت ( wrigth-stian) و رنگ گیمسا (GIMSA-Stian) و…. بنام رنگهای رومانوسکی نامگذاری شدند.

اساس رنگ آمیزی:
اجزا و ساختمانهای اسیدی سلولها رنگهای قلیائی را می پذیرند لذا این ساختمانها را بازوفیلیک(قلیا دوست) دوستار مواد بازی گویند,مثل هسته سلول که در این رنگ آمیزی آبی رنگ میشود.
اجزا وساختمانهائی که فقط رنگینه های اسیدی را بخود راه میدهند اسیدوفیلیک (اسید دوست)یا ائوزینوفیلیک(ائوزین دوست) می نامند.این اجزا که در سیتو پلاسم بعضی سلولها قرار دارند با این رنگ آمیزی قرمز رنگ میشوند
اجزاوساختمانهائی که ترکیبی ازدو رنگینه هم رنگینه اسیدی هم رنگینه بازی را به خود راه میدهند نوتروفیلیک(خنثی دوست ) می نامند .
بهترین رنگ برای رنگ آمیزی گسترش خونی رنگ رایت+ گیمسا است.
رنگ گیمسا. این رنگ خود حاوی دو رنگینه است.۱- رنگینه متیلن آبی ۲- رنگینه ائوزین .
)رنگینه متیلن آبی خاصیت بازی دارد.) رنگینه متیلن آبی که خاصیت بازی دارد , قسمتهای اسیدی سلول را رنک می کند. قسمت اسیدی سلول مثل هسته سلول است به خاطر وجود نوکلئیک اسید(اسیدهای هسته ای) هسته سلول ها خاصیت اسیدی دارند.با این رنگ هسته سلول هاآبی تیره متمایل به بنفش میشه.(

)رنگ ائوزین ساختار های بازی سلول را رنگ میکنه. رنگ ائوزین مثلا دانه های موجود در سیتوپلاسم سلول را رنگ میکنه. دانه هائی که خاصیت بازی دارند. با رنگ ائوزین به رنگ نارنجی درمیآیند. به عنوان نمونه دانه های موجود در سلول های ائوزینوفیل که با رنگ آمیزی گیمسا به رنگ نارنجی درمیآیند.(

رنگ رایت ( wrigth-stian):
این رنگ دارای رنگینه های اسیدی مثل ائوزین و رنگینه های بازی یا قلیائی مثل متیلن بلو (آبی متیلن) میبا شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *