بیوره (BIURET)

اوره یکی از کودهای شیمیائی ازتی است که از سوی ریشه و برگ گیاه جذب میگردد. بصورت جامد و محلول بکار می رود و بیش از کودهای ازتی دیگر کاربرد دارد.

اوره به دو شکل پریل ۱ و گرانول ۲ به بازار عرضه میگردد.

این کود به دو صورت زیر تهیه و عرضه می شود:

۱-روکش دار

۲-بدون روکش

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روشهای آزمون کود اوره میباشد

تعاریف و اصطلاحات

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده میشود.

اوره (Urea): ماده شیمیائی با فرمول۲( NH2) Coمی‏باشد.

بیوره (Biuret): ماده شیمیائی است با فرمول (Co – NH – Co- NH2– NH2) که برای گیاهان سمی می‏باشد.

نم (Moisture): به آب موجود در کود اوره گفته می شود.

اوره روکش دار (Coated Urea): به اوره‏ای گفته می‏شود که رویه آن با ماده یا موادی برای کاهش جذب رطوبت پوشانده می‏شود.

پریل (Prill): دانه‏های گرد با قطر  ۱-۳میلیمتر.

گرانول (Granule)  : دانه‏ های ساچمه ای با قطر  ۲-۴میلیمتر.

وزن مخصوص ظاهری (bulk Density) : وزن حجم معینی از کود اوره میباشد.

Urea is a chemical fertilizers Azty absorbed by roots and leaves. Solid and liquid fertilizers are used and more than Azty else.
Preiļi 1 and 2 in the form of granular urea market.
The application is prepared and presented in two ways:
-۱ Coated
-۲ Uncoated
-۱ Scope
The purpose of this standard features, packaging, marking, sampling and test methods are urea
Urea is a chemical fertilizers Azty absorbed by roots and leaves. Solid and liquid fertilizers are used and more than Azty else.

Preiļi 1 and 2 in the form of granular urea market.

The application is prepared and presented in two ways:

 ۱-coated

 ۲٫ Uncoated

Scope

The purpose of this standard features, packaging, marking, sampling and test methods are urea

Definitions and terminology

In this standard, the following definitions of words and phrases are used.

 Urea (Urea): chemical formula 2 (NH2) Co is.

 Biuret (Biuret): chemical formula (Co – NH – Co- NH2- NH2), which is toxic to plants.

 Moisture (Moisture): It is said that the water in the urea.

 Coated urea (Coated Urea): Urea is to say that its surface is covered with a material or materials to reduce moisture absorption.

 Preiļi (Prill): dust grains with a diameter of 1-3 mm.

 Granules (Granule): seed ball with a diameter of 2-4 mm.

 Bulk density (bulk Density): The weight of a known volume of urea.

Urea fertilizer, plant fertilizer, urea, urea 46, compound fertilizer, urea, urea compounds, urea production, the production of urea, urea free shopping, sales of urea, urea profile, Bojnoord urea, nitrogen, sulfur, Mashhad urea, urea fertilizer

جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید با ما تماس بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *