محلول کالیبراسیون pH متر

كاليبراسيون pH متر زيست شناسان و تكنيسين‌هاي آزمايشگاهي، از PH متر براي اندازه‌گيري تعيين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه استفاده مي‌كنند. اين عمل توسط يـــك الـكـتـــرود صـــورت مـــي‌گـيـــرد. از آنـجـــا كـــه الكترودها در پاسخ متغيرند، بايد الكترود و  pH متر را براي جبران تغييرات الكترود، استاندارد كرد. هر چه تكرار اين عمل بيشتر باشد، اندازه گيري‌هاي دقيق‌تري خواهيد داشت. استاندارد كردن روزانه يا بيشتر نتايج دقيق‌تري را ارائه خواهد داد.  الكترود شيشه‌اي موفقيت يا شكست در دستگاه اندازه‌گيري...
بیشتر