بیوره (BIURET)

اوره یکی از کودهای شیمیائی ازتی است که از سوی ریشه و برگ گیاه جذب میگردد. بصورت جامد و محلول بکار می رود و بیش از کودهای ازتی دیگر کاربرد دارد. اوره به دو شکل پریل 1 و گرانول 2 به بازار عرضه میگردد. این کود به دو صورت زیر تهیه و عرضه می شود: 1-روکش دار 2-بدون روکش هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری و روشهای آزمون کود اوره میباشد تعاریف و اصطلاحات در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده میشو...
بیشتر