مارکر قلبی تروپونین Troponin -I

تروپونین مارکر بیماری های قلبی بوده که کمپلکسی شامل ۳ زیر واحد TnC ,TnT,TnI میباشد که هر سه در شبکه های انقباضی ماهیچه های مخطط قرار گرفته اند و به صورت آزاد در جریان خون وجود ندارند. هر سه به عنوان یک مارکر اختصاصی سکته های قلبی حاد کاربرد دارند ولی از این بین تروپونین I اختصاصی تر از ۲ جزء دیگر میباشد. این زیر واحد در N ترمینال خود دارای ۳۱ اسید آمینه اضافی میباشد که این اسید آمینه ها در سایر ایزفرم ها وجود ندارند و در نتیجه این مارکر را به یک مارکر اختصاصی سکته های قلبی تبدیل کرده است. تروپون...
بیشتر