محیط کشت های میکروبی

فرحان تجهیز گستر عرضه کننده انواع محیط کشتهای میکروبی: آگار آگار دکستروز براث دکستروز آگار بر دپارکر آگار صفراواسکولین آگار بیسموت سولفیت آگار کریستال ویوله بلاد آگار بریلینت گرین بایل لاکتوز براث برومو تیمول لاکتوز براث بروسلا آگار محیط انتخابی کمپیلباکتر سرئوس سلکتیو آگار بیس چاپمن آگار کریستال ویوله تترازولیوم آگار دکستروز آگار آبگوشت تریپتوز  اوره براث  ویولت رد بایل آگار عصاره مخمر دکستروز کلرامفنیکل آگار LiA آگار BGB براث...
بیشتر