هورمون های تیروئیدی

هورمون هاى تیروئید ( T3 و T4 ) از اسید آمینه تیروزین مشتق مى شوند. حدود ۹۵ درصد هورمونى که از غد ه تیروئید ترشح مى شود ، به صورت T4 (تیروکسین) است. با وجودى که میزان ترشح T3 از غده تیروئید بسیار ناچیز است، این هورمون نقش اصلى را ایفا مى کند. قسمت اعظم T3 موجود در خون از تبدیل T4 به T3 در بافت هاى محیطى از جمله کبد، کلیه و جفت بوجود مى آى د . البته بافت هایى چون مغز و هیپوفیز نیز مى توانند T4 را به T3 تبدیل کنند ، اما T3 حاصل وارد خون نمى شود و اثر خود را در همان مکان بر جاى مى گذارد . به طور کلى...
بیشتر